أيقونة الصلب

Седемте думи на Христос на кръста

Нашият Изкупител Христос говори от кръста на Своето неизразимо страдание - сякаш беше амвон - със Своите седем последни думи: думи на нежност и любов, думи на прошка и мир, думи […]

Седемте думи на Христос на кръста Прочетете още "